Algemene verkoopsvoorwaarden B2C

Ondernemingsgegevens
Antwerp Home Styling BV
Kattendijkdok 61, bus 405
2000 Antwerpen
België

filip@antwerp-home-styling.be
+32 475 50 29 38
BE 0744.425.906
RPR: Antwerpen

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde werken. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welke eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplicht schriftelijk te gebeuren.

2. Bij opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

3. Onze offertes zijn 30 dagen geldig

 

Artikel 2 – OFFERTEN EN BEVESTIGINGEN

1. Alle offertes zijn, tenzij anders vermeld, vrijblijvend.

2. De koper wordt verondersteld akkoord te gaan met de inhoud van de bevestiging van de verkoper, indien hij niet binnen de vier dagen schriftelijk zijn eventuele opmerkingen aan de verkoper heeft doen kennen. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de bestelbon/offerte/overeenkomst, moet het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de bestelbon/offerte/overeenkomst. Bij ontstentenis daarvan, zal er steeds en onherroepelijk van worden uitgegaan dat deze werken conform de verbale instructies van de klant werden uitgevoerd.

3. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, en dit met een maximum van 15%.

4. Is niet in onze prijs begrepen: het herstellen van bij de opmeting niet zichtbare of aan het oog onttrokken gebreken, zoals vochtbronnen in muren, lekken, rot pleisterwerk, enz.…, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen. Indien het verwijderen van bestaande vloerbekledingen in de prijs inbegrepen is, behelst dit niet onvoorziene problemen in de ondergrond, zijnde afbrokkelende chape of oude egalisatie, loszittende tegels of andere verborgen gebreken. De werken om de ondergrond opnieuw in orde te brengen zullen als meerwerk worden beschouwd.

 

Artikel 3 – LEVERINGEN EN RISICO’S

1. De goederen worden op risico van de aannemer op de werf gebracht. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.

2. Na plaatsing van de goederen gaat het risico over op de klant. De niet-geïncorporeerde goederen blijven wel eigendom van de aannemer zolang de factuur m.b.t. deze goederen niet werd betaald.

3. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

4. Met de eigenlijke plaatsing van vast meubilair, binnendeuren, algemene schrijnwerken, mag pas worden begonnen op het ogenblik dat de ontwerper en de aannemer, na gezamenlijk overleg, oordelen dat de plaatsingsvoorwaarden gunstig zijn, d.w.z. in een droog en gesloten gebouw, met een temperatuur begrepen tussen 15 en 25°C en een relatieve vochtigheid tussen 40 en 70% R.V. Indien deze voorwaarden niet voldaan zijn : kunnen wij ten gene tijde aansprakelijk zijn voor eventuele vervorming, scheurvorming of gebreken aan de geplaatste materialen voortvloeiend uit temperatuur- en vochtschommelingen.

 

Artikel 4 – AANVAARDING EN KLACHTEN

1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze leveranciers. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling beperkt de waarborg zich tot het vervangen van defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.

2. In geen enkel geval is onze firma aansprakelijk voor gebreken, van welke aard ook, die de door onze firma, onze onderaannemers of aangestelden geleverde goederen en materialen zouden bekleven, waarbij de klant enkel verhaal zal kunnen uitoefenen naar onze leveranciers c.q. de producenten van de betrokken materialen en goederen.

3. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten onmiddellijk na de ontdekking worden meegedeeld.

4. Klachten over de geleverde goederen of uitgevoerde werken kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk en onderaangetekende zending bij ons toekomen uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum.

5. Te late levering of te late uitvoering van de werken kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

6. Het indienen van klachten geeft de koper niet het recht de betaling van de geleverde goederen op te schorten.

7.Antwerp home styling aanvaardt geen enkele schadeclaim met betrekking tot waterschade, gelijk welke schade onder invloed van weersomstandigheden, ook al is dit anders geformuleerd in het lastenboek. Eventueel door ons aangebrachte afschermingen zijn geen garantie voor vrijwaring van mogelijke schade.

 

Artikel 5 – LEVERINGSTERMIJNEN

1. De leveringstermijnen worden enkel en bij wijze van inlichting verstrekten binden de verkoper niet. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

2. Zelfs in geval een vaste leveringstermijn werd overeengekomen, kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden wegens overschrijding van de leveringstermijn, indien deze overschrijding te wijten is aan overmacht of gelijk welke oorzaak buiten de controle van de verkoper.

3. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten lasten van de klant worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water.

4. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 48 uren vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

 

Artikel 6 – BETALINGEN

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpen, behoudens uitdrukkelijke anders luidende betalingstermijnen op de factuur of offerte vermeld. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.

2. Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf de factuurdatum een verwijlsintrest verschuldigd aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 van de Wet Betalingsachterstand Handelstransacties van 02 augustus 2002, met een minimum van 12% per jaar, insgelijks opzichtens particulieren.

3. Bij gebreke aan betaling van de factuur uiterlijk 8 dagen na de vervaldag, is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, en benevens de bovenvermelde verwijlsintrest, een vergoeding verschuldigd van 10% (met een minimum van 50 euro) op de verschuldigde hoofdsom, ter dekking van de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door niet-betaling, onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet-betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door niet-betaling.

4. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste tot de klant.

 

Artikel 7 – VERBREKING

1. Overmacht, zoals in artikel 5.2. hierboven omschreven, geeft de verkoper het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

2. Ingeval van annulatie van een bestelling door de klant, zal een schadevergoeding van minimum 30% verschuldigd zijn, op de het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de verkoper/aannemer om een hogere geleden schade te bewijzen.

3. Bestellingen waarvan maatwerk en/of aangepaste goederen het voorwerp uitmaken kunnen geannuleerd worden mits een forfaitaire schadevergoeding van 80% van de totaliteit van de bestelling.

 

Artikel 8 – GESCHILLEN

1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.

2. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, en de Vrederechter te Antwerpen; enkel het Belgische recht is toepasselijk.

3. De geleverde materialen blijven eigendom van de verkoper/aannemer, zo lang ze niet integraal betaald zijn; In geval van laattijdige betaling heeft de verkoper/aannemer het recht de geleverde goederen te komen terughalen; het eventuele faillissement van de koper doet geen afbreuk aan het recht tot terugvordering; partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in art. 101 van de faillissementswet.

 

Artikel 9 – REGIEWERKEN

1. Werken in regie worden uitgevoerd aan 60 euro/manuur excl. btw, de regie uren worden berekend op een minimum van 4u per werknemer/arbeider. De bouwheer ziet toe op de prestaties van de arbeiders de welke werken in regie uitvoeren. De werktijden worden berekend vanaf het vertrek te Heist-op-den-Berg en tot aankomst maatschappelijke zetel te Antwerpen. De bouwheer kan ten genen tijde aanspraak maken op enige vermindering van de gepresteerde regie-uren.

2. De tarieven van onderaannemers van Antwerp home styling worden verhoogd met 25%. Deze regietarieven zijn te verhogen met eventuele stortkosten en materiaalkosten nodig voor de betreffende werken.

 

Artikel 10 – ALGEMENE CLAUSULES

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde waarvan de tekst voorkomt op de documenten van de koper, door de koper aanvaard wordt. Van de voorgaande verkoopsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, in zover de verkoper daar uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP B2C​


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Antwerp Home Styling, een BV met maatschappelijke zetel te Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België, BTW BE 0744.425.906, RPR Antwerpen (hierna ‘Antwerp Home Styling’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Antwerp Home Styling moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Antwerp Home Styling aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Antwerp Home Styling niet. Antwerp Home Styling is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Antwerp Home Styling is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Antwerp Home Styling. Antwerp Home Styling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4: Online aankopen

Klant kan in webshop van Antwerp Home Styling artikels selecteren en toevoegen aan het winkelmandje. Vervolgens worden de artikels gebundeld in het winkelmandje, hier wordt de BTW afgesplitst. Vervolgens kunt u doorgaan naar afrekenen, daar moet u uw gegevens invullen en 1 van de betaalwijzen selecteren. Vervolgens wordt men doorverwezen naar de plugin van Bpost waar men de verzendvoorkeuren kan invoeren. Als alles correct verwerkt is wordt uw pakket via Bpost verzonden.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via Bancontact

Antwerp Home Styling is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

De levering gebeurt door Bpost en is gratis vanaf een bedrag van €80,00. Tot en met €80,00 (totaal van artikelen) komt er een bedrag van €7,50 bij per bestelling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Antwerp Home Styling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Antwerp Home Styling was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Antwerp Home Styling.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Antwerp Home Styling te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Antwerp Home Styling.

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant, Antwerp Home Styling BV, Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België // sales@antwerp-home-styling.be // +32 475 50 29 38,

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Antwerp Home Styling heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Antwerp Home Styling BV, Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 20 EUR, afhankelijk van grootte & gewicht van het pakket.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Antwerp Home Styling zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Antwerp Home Styling alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Antwerp Home Styling op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Antwerp Home Styling wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Antwerp Home Styling geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Antwerp Home Styling betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Antwerp Home Styling geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Antwerp Home Styling specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Antwerp Home Styling klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Antwerp Home Styling.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Antwerp Home Styling zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Antwerp Home Styling is bereikbaar op het telefoonnummer +32 475 50 29 38 , via e-mail op sales@antwerp-home-styling.be of per post op het volgende adres Antwerp Home Styling BV, Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Antwerp Home Styling beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Antwerp Home Styling zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Antwerp Home Styling, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: doel waarvoor de gegevens worden verwerkt specifiëren, zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Antwerp Home Styling BV, Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België // sales@antwerp-home-styling.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Antwerp Home Styling BV, Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België // sales@antwerp-home-styling.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

Antwerp Home Styling houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Antwerp Home Styling BV, Kattendijkdok 61, bus 405, 2000 Antwerpen, België // sales@antwerp-home-styling.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ (first-party cookies) op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Antwerp Home Styling om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Antwerp Home Styling. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).